Zápis z výroční schůze 2012

7.2.2015    10:45

Přítomni: dle prezenční listiny 53 klubů z celkového počtu 67 klubů. Počet přítomných 107 osob.
Místo jednání:  velký sál hotelu  Pramen, Praha-9 Kyje, Na Hrádku

Registrace 10.00 – 10.30 hod.

Program jednání:

1.    Zahájení  10.30 hod

2.    Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu

3.    Zpráva o činnosti VCC ČR a  FKHV ČR za rok 2011 + plán na rok 2012

4.    Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2011 + rozpočet na rok 2012

5.    Oběd 12.00 hod

6.    Zpráva z valné hromady FIVA + návrh na člena Motocyklové komise FIVA

7.    Provoz stránek  http://www.veterancarclubcr.cz

8.    Přijetí nových členů

9.    Spolupráce FKHV ČR s AVCC AČR + AKHV v ÚAMK

10.  Školení předsedů klubových testovacích komisí VCC ČR. Obsah:

11.  Diskuse

12.  Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze

13.  Zakončení řádné členské schůze VCC ČR v cca 16.00 hod.

 

Zápis z jednání

 

1. Zahájení, uvítání

President VCC ČR pan Kafka Václav uvítal přítomné delegáty a hosty, seznámil přítomné s programem schůze.

Přivítal představitele tří nových klubů, které budou dnes přijaty do VCC ČR:

 

President VCC ČR pan Kafka Václav připomněl historii VCC ČR. Sdružení VCC ČR vzniklo již v roce 1966 a v roce 1967 bylo přijato do FIVA. Vzniklo pod názvem Ústřední Veteran Car Club ČSSR. Připomněl jeho další vývoj před revolucí v r. 1989 i po tomto roce. Dnes z historického hlediska jde o „47 ročník“ fungování VCC ČR.

 

2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu

Volební a návrhová komise byla schválena v tomto složení:

 

Klub: Old Timer Motor(e)cyling Club ing. Jan Loučka
Klub: Veteran Car Club Dvůr Králové  n. Labem Jan Soukup

Klub:  Veteran Car Club Velemín                               Vratislav Král

Klub:  Historic Car Club Mohelnice Martin Plšek

 

Zapisovatelem byla zvolena pí. Jitka Křečková

Volební komise konstatovala na základě prezenční listiny, že je přítomno 53 klubů z celkového počtu 67 klubů. Počet přítomných je 107 osob. Byl schválen jednací a volební řád: 1 klub = 1 hlas. Ostatní ustanovení řádu jsou podle návrhu systému hlasování uvedeného na pozvánce.

Zápis minulé schůze ze dne 29.1.2011 vzala tato schůze na vědomí.

 

3. Změna  programu – bod 7„Přijetí nových členů“..

President VCC ČR pan Václav Kafka navrhl projednat již nyní bod programu č. 7  „Přijetí nových členů“. Důvod, nové kluby se mohou zapojit do jednání schůze.

Vyzval přítomné představitele nových klubů, aby krátce sdělili základní informace o svém klubu.

Členská schůze přijala jednohlasně tyto kluby:

M.J.L SPORT CLUB Frýdland

Chyteau Loučeň Concours d´Elegance

VETERÁN  KLUB Podbořany

 

4. Zpráva o činnosti VCC ČR za r.2011+ plán na rok 2012

V roce 2011 byly uvedeny do provozu internetové stránky, jako základní komunikační nástroj pro členy. Adresa je na  www.veterancarclubcr.cz.

Uskutečnily se sportovní národní  a mezinárodní akce klubů. Akce Veteran Car Vintage Clubu Praha byla zapsána v kalendáři FIVA B. V roce 2010 byla přijata dotace od FKHV ČR. Dotace za rok 2010 měly být rozděleny mezi kluby podle klíče otestovaných vozidel. Dotace nevyplaceny, protože  se přihlásilo jen 10 klubů.

Pan Kafka předložil členské schůzi návrh, aby byl termín pro podání požadavku na dotace 2010 prodloužen do 28.2.2012.

 

V roce 2011 byla přijata dotace od FKHV ČR. Pan Kafka předložil členské schůzi návrh, aby dotace byly rozděleny jako dotace za rok 2010. Požadavky klubů předat do 28.2.2012.

 

Schůze 100% přítomných delegátů schválila oba návrhy pana Kafky- rozdělit dotaci z FKHV ČR 2010+2011 jednotlivým klubům podle navrhovaného postupu. Do počtů se nevztahují roční opakované klubové testace pro prodloužení platnosti značek pro historická vozidla. Nezahrnují se také testace pro pojišťovny, a klubové testace.

Vzhledem k tomu, že představitelé VCC ČR jsou  členy prezídia FKHV ČR, je činnost VCC ČR úzce spojena s činností FKHV ČR.  Ing. Pavel Národa prezident FKHV ČR a místopředseda VCC ČR informoval jak FKHV ČR ve spolupráci s AVCC AČR a AKHV v ÚAMK zabezpečovaly zájmy sběratelů historických vozidel v ČR.

Bylo pokračováno v řešení rozpracovaných zákonů, vyhlášek a metodik z roku 2011, například:
- novela vyhlášky 355/2006Sb., byla připomínkována, je předpoklad že bude vydána v březnu 2012.
- novela „Příručky“ pro testování podle vyhlášky 355/2006 Sb., která bude schválena po vydání vyhlášky
- metodika testování – PATINA, VRAK
- organizační zajištění testování pro odpuštění ekologického poplatku – jen klubová úroveň tetsování
- vydání metodiky testování pro neúplná vozidla (metodika je na  www.veterancarclubcr.cz)
- nová metodika testování historických vozidel pro vydání Identifikačních průkazů FIVA
- činnost komise pro řízení testování pro vydání registračních čísel historického vozidla
- řešení neshod v testování historických vozidel a porušení podmínek užívání značky majitelem vozidla
- spolupráce s Kanceláří pojistitelů na přípravě jednotného systému testování pro pojišťovny (p.Kafka, p.Větvička)
- spolupráce v oblasti sportovních akcí- sportovní komisaři
- atp.

Pan Národa na FKHV ČR navrhl delegovat do motocyklové komise FIVA za Českou republiku ing. Jana Loučku z VCC ČR. Prezídium uložilo projednat tuto nominaci s navrženým.

Návrh činnosti VCC ČR pro rok 2012

Pokračovat v komunikaci s kluby prostřednictvím www.veterancarclubcr.cz. Budou vkládány dokumenty ke stažení a  předávány aktuální informace. Je zde prostor i pro odpovědi na dotazy z klubů.

Vést kalendář akcí VCC ČR a umístit na www.veterancarclubcr.cz.

Pokračovat v činnosti k ochraně zájmů sběratelů historických vozidel

Navrhnout FKHV ČR člena motocyklové komise FIVA ing. Jana Loučku.

 

5. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2011 + rozpočet na rok 20125

V roce 2010 byla převedena z FKHV ČR dotace ve výši 222 935,78 Kč.

 

Schůze 100% přítomných delegátů schválila hospodaření za rok 2011 a rozpočet na rok 2012.

 

6 Zpráva z valné hromady FIVA

Jako důkaz dobré spolupráce mezi FKHV ČR a AVCC AČR , byl na zasedání FIVA vyslán jednotný delegát  za ČR. Byl jim pan Čečil z AVCC AČR.

Pan Čečil předal FKHV ČR písemnou zprávu ze zasedání FIVA. Základní informace o zasedání delegátů FIVA v Washingtonu - USA 27.-31.11.2011 přečetl pan Kafka.  Celé znění je vloženo na stránky www.veterancarclubcr.cz.

 

7. Provoz stránek  http://www.veterancarclubcr.cz

Pan Rytíř informoval o provozu stránek. Stránky jsou funkční. Požádal kluby o zaslání krátké informaci o historii i náplní klubu, která bude umístěna na www stránky.

Kontaktní adresa, kam budou informace zaslány  Martin@rytir.cz

Byla schválena odměna pro operátora www stránek v rozsahu 8.000 – 10.000,- Kč/ rok.

 

8. Spolupráce FKHV ČR s AVCC AČR + AKHV v ÚAMK

Ing. Pavel Národa prezident FKHV ČR a místopředseda VCC ČR komentoval vzájemnou spolupráce veteránských subjektů AVCC AČR a AKHV v ÚAMK jako velice dobrou.

 

9. Školení předsedů klubových testačních komisí

Osnova školení je umístěna na www.veterancarclubcr.cz.

Diskuze:

9.1 Odpuštění ekologických poplatků

Pan Hůla zastupující Citroen klubu a Klub Nezávislý 2CV Klubu Praha navrhl, aby značková historická vozidla testovaly značkové kluby.

 

9.2 Vymáhání pojistného

Pan Loučka informoval o postupu, jak se bránit neoprávněnému vymáháním pojistného za historická vozidla. Sdělil svůj názor k definici Patiny a Vraku ve vztahu k bezpečnosti provozování.

 

9.3 Provoz historického vozidla na komunikacích + policie a STK:

- doložit při silniční kontrole Průkaz + Osvědčení, Polici na místě nemůže ověřit dotazem na Registru historických vozidel. Pouze může provést specielní pracoviště Policie. Hrozí zadržení neúplných dokladů.

 

Diskutována otázka k nové situaci – Policie může při silniční kontrole poslat vozidlo na STK, nebo provést kontrolu na místě v mobilní STK:

 - oprávnění Policie je dáno „Evropskou úmluvou“ k zamezení znečištění životního prostředí např. úkapy ropy, dalšími aspekty provozování. ( silniční zákon)

- to se týká hlavně užitkových vozidel

- média situaci vztáhla na všechna vozidla

- pro historická vozidla platí předpisy platné v době uvedení do provozu

- cena za prohlídku STK  je pro auto, moto 500,-Kč a pro užitková vozidla 1.000,- Kč

 

9.4 Aplikace testování a užití autentických vozidel- bez renovace ( Patina).

Pan Národa upozornil na metodiku FKHV ČR, která je umístěna na stránkách www.veterancarclubcr.cz.

Pan Loučka informoval jak testovat použití technologie niklování a chromování na historickém vozidle

Bezpečnost testování patiny – pozor na klasifikaci rezavých dílů,karoserie. Je-li díl prorezlý – netestovat.

 

9.5 Diskuze zda při testování hledat jen originalitu a zda připustit změny vzniklé za užívání vozidla

Pan Milan Říha VCC Chomutov – upozornil, že testování nemá hledat jen důkazy jak se vozidlo odchyluje od originální výrobní verze. Testování má respektovat vedle originality také historii vozidla, která v jeho užívání přinesla změny jeho podoby. Je-li napadeno kutilem v  období spadající pod kategorii FIVA, pak může být propuštěno jako historické na pozemní komunikace.

Pan Národa- upozornil na výklad Technického kodexu FIVA a na metodiku FKHV ČR testování vozidel. Je na majiteli, zda vozidlo napadené kutilem či vozidlo, které se zachovalo neúplné, uvede do původního stavu ve shodě s originálem (jak vozidlo opustilo bránu automobilky). Nebo ponechá dobové změny na vozidle a zachová jeho historii užívání. Testování pak musí v obou případech zařadit vozidlo do správných kategorií podle FIVA. Např. A- E.

Do poznámek k testaci doplnit:
-  změny na vozidle, např.: neoriginální motor, neoriginální spojovací materiál,
- neoriginální chladič vyrobený dle původního
- majitel doloží foto před renovaci, foto rozebraných očíslovaných dílů,
- původní dokumentace, výrobní štítek, „daňová známka“, Zákaznické knihy prodejců, výrobců zda vyražené identifikační číslo je provedeno původní dobovou raznicí výrobce - např patkové číslo.

9.6 Diskuze definici  hranice 25 a 30 let pro historická vozidla
Pan Kafka informoval o problematické hranici 25 + 30 let. Přináší problémy s „moterními“ veterány po roce 1970.
Pan Národa informoval, že je v pravomoci FKHV ČR jako Národní autority FIVA  zvýšit hranici z 30 let . Je možné vyvolat na ministerstvu dopravy novou změnu vyhlášky 355/2006Sb..
Dále informoval o podobné diskuzi v roce 2004, kterou inicioval tehdejší prezident ing.Václav Kafka.

9.7. Problematika odhlášení historického vozidla z registru silničních vozidel
Dotaz: jak posuzovat odhlášení z registru  silničních vozidel v např před r. 1989 a minulosti
Připraven zákon – nutno projednat, zad statut likvidace HV bez ekologické likvidace zůstane zachován

10. Diskuse
Diskuse proběhla vždy v rámci projednávání bodů.

11. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze
Schůze 100% přítomných delegátů schválila návrh usnesení .

11. Zakončení řádné členské schůze VCC ČR
Schůze byla ukončena v 14.30 hod.

Zapsala:Jitka Křečková

Zápis ke stažení ZDE.