Zápis z výroční schůze 2014

15.1.2019    09:36

Zápis z jednání

 

1. Zahájení, uvítání

Přivítání hostů.

Dnes z historického hlediska jde o „48 ročník“ fungování VCC ČR.

 

2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu

Volební a návrhová komise byla schválena v tomto složení:

 

Klub: Old Timer Motor(e)cyling Club                           ing. Jan Loučka

Klub: Veteran Car Club Žďár nad Sázavou                Lubomír Doležal

Klub:  Veteran Car Club Velemín                               Vratislav Král

Klub:  Historic Car Club Mohelnice                             Martin Plšek

 

Zapisovatelem byla zvolena pí. Jitka Křečková

Volební komise konstatovala na základě prezenční listiny, že je přítomno 50 klubů z celkového počtu  74 klubů. Počet přítomných je 96 osob. Byl schválen jednací a volební řád: 1 klub = 1 hlas. Ostatní ustanovení řádu jsou podle návrhu systému hlasování uvedeného na pozvánce.

Zápis minulé schůze ze dne 26.1.2013 vzala tato schůze na vědomí.

 

3. Změna  programu – bod 7„Přijetí nových členů“..

Členská schůze přijala jednohlasně tento 75 klub: Wartburg veterán klub

 

4. Zpráva o činnosti VCC ČR za r.2013+ plán na rok 2014

Přednesl předseda klubu p. Václav Kafka. 

Vyplaceny dodatky za  dotace od VCC ČR za rok 2010 + 2011 – Přednese Jitka Křečková

Provoz stránek www.veterancarclubcr.cz. – přednese Martin Rytíř.

 

Návrh činnosti VCC ČR pro rok 2014

Pohár Federace (FKHV ČR) – vybrané kluby:

- Jarní rallye,  Veteran Vintáge Club Praha – p. Jan Täubel

-Saša Kolowrat – Auto Moto Vetran Club Český les-p. Hofmeister

-Zavírání šoupátek – Veteran Car Club Dvůr Kralové nad Labem- p. Pařík

-Chateau Loučeň, - klub Chateau Loučeň,-p. Pergl

-Zbraslav Jíloviště,  VCC Praha – p. Kafka

 

5. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2013 + rozpočet na rok 2014

 

Schůze 100% přítomných delegátů schválila hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014.

 

6 Zpráva z valné hromady FIVA

FKHV ČR podala žádost o pořádání Světové motocyklové rally v ČR – 2016

Základní informace o zasedání delegátů FIVA ve Splitu - Chorvatsko 14-16.11.2013 přečetl pan Kafka.

 

7. Provoz stránek  http://www.veterancarclubcr.cz 2014

Pan Rytíř připravuje předání řízení stránek panu Jiřímu Patočkovi.

Byla schválena odměna pro operátora www stránek v rozsahu 8.000 – 10.000,- Kč/ rok.

 

8. Spolupráce FKHV ČR s AVCC AČR + AKHV v ÚAMK

Pan Kafka komentoval vzájemnou spolupráce veteránských subjektů AVCC AČR a AKHV v ÚAMK jako velice dobrou.

 

9. Školení předsedů klubových testačních komisí

Osnova školení je umístěna na www.veterancarclubcr.cz.

1) Iniciovat u FKHV ČR zpracování návrh výkladu „Postupu pro dlouhodobé přenášení ročního přetestování HV“. ( Renovace, výstav..)

2) Prosazovat na FKHV pozastavení „digitalizace“ testování HV

 

 

10. Diskuse

Diskuse proběhla vždy v rámci projednávání bodů.

 

11. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze

Schůze 100% přítomných delegátů schválila návrh usnesení .

 

11. Zakončení řádné členské schůze VCC ČR

Schůze byla ukončena v 15.00 hod..

Zapsala:           Jitka Křečková

 

Usnesení z řádné členské schůze VCC ČR ze dne 25.1.2014

 

I.) Členská schůze bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti VCC ČR za rok 2013

2) Zprávu o průběhu jednání valného shromáždění FIVA 2013

 

II.) Členská schůze schvaluje:

1) Výsledek hospodaření za rok 2013

3) Návrh rozpočtu na rok 2014 tak jak byl přednesen

4) Provoz www stránek VCC ČR v podobě, jak byly vytvořeny

5) Přijetí nového klubu – Wartburg Klub

6) Doplnění výboru VCC ČR: legislativní komise p. Robert Pergl, revizní komise p. Tomáš Hušek

 

III.) Členská schůze ukládá:

1) Předat na FKHV ČR návrh na člena sportovní komise z klubů VCC ČR

2) Iniciovat u FKHV ČR zpracování návrh výkladu „Postupu pro dlouhodobé přenášení ročního přetestování HV“. ( Renovace, výstav..)

3) Kluby si zajistí ve spolupráci s VCC ČR naplnění vyhlášky o převod názvu klubů na „Spolek“

4) Každý klub bude zasílat informace pro vloženou na www stránky. ( Historii, akce, atp)

5) Prosazovat na FKHV pozastavení „digitalizace“ testování HV

 

Jitka Křečková

26.1.2014