Zápis ze Shromáždění delegátů 20. 6. 2019

11.10.2022    10:02

Program jednání:

1.Registrace od 16:30 hod 

Prezenční listina všech přítomných, viz. Příloha č. 1.

2.Zahájení jednání, uvítání hostů od 17:00

Prezident FKHV ČR Ing. Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil Shromáždění delegátů. Martin Kot přečetl přítomným delegátům program a pravidla účasti a hlasování.

3.Volba návrhové a volební komise a zapisovatele

Volba návrhové komise ve složení:

Petr Pele

Pavel Bolehovský

Dušan Erlebach

pro: 35

proti: 0

zdržel: 0

Návrhová komise byla schválena. Předsedou návrhové komise byl zvolen Dušan Erlebach.

 

Volba volební komise ve složení:

Pavol Vávra

Jiří Patočka

Vladimír Novák

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 1

Volební komise byla schválena. Předsedou volební komise byl zvolen Jiří Patočka.

 

Zapisovatelkou byla navržena Bára Horáková.

pro: 35

proti: 0

zdržel: 0

Zapisovatelka byla schválena.

4.Schválení jednacího řádu Shromáždění delegátů a kontrola usnášeníschopnosti                                                                         

                                                                                              

Kontrola usnášeníschopnosti SD FKHV ČR.

Celkový počet delegátů: 37

Počet přítomných delegátů: 35

SD FKHV ČR je usnášeníschopné.

 

Schválení volebního řádu a programu SD.

pro: 35

proti: 0

zdrželo: 0

Volební řád a program SD byl schválen.

5.Přijetí člena FKHV ČR

Hlasování o přijetí sdružení British Car Club ČR, z.s., IČ: 05773792 do FKHV ČR:

pro: 30

proti: 0

zdržel: 5

Sdružení British Car Club ČR, z.s bylo přijato.

 

Luděk Erlebach vznesl připomínku, která se týkala účasti British Car Clubu na minulých shromážděních delegátů a jejich závěrů.

6.Zpráva prezídia FKHV ČR                                          Pavel Fiala

Prezident FKHV ČR Ing. Pavel Fiala přednesl zprávu prezidia FKHV, viz Příloha č. 2tohoto zápisu.

 

V průběhu čtení zprávy se dostavil další delegát. Přítomno je 36 delegátů s hlasovacím právem.

 

Hlasování o schválení zprávy o činnosti prezídia FKHV ČR:

pro: 35

proti: 0

zdržel se: 1

Delegáti schválili zprávu o činnosti prezidia FKHV ČR.

7.Informace o informačním systému FKHV                   Martin Kot

Ing. Martin Kot prezentoval zprávu o informačním systému FKHV od 21. 12. 2018, kdy převzal vedení IS. Celá zpráva viz. Příloha č. 3.

 

Po prezentaci zprávy IS přišel další delegát. Přítomno je 37 delegátů s hlasovacím právem.

 

P. Průša vznesl dotaz ohledně využití databáze vozidel zanesených v IS. Použití dat k možnosti automatického doplnění je plánováno v následném rozvoji systému.

P. Danda se dotázal na možnost budoucího placení prodlužování. Poplatky za prodlužování testování v IS bude dle platné Ekonomické směrnice.

 

Delegáti vnímají zavedení IS prozatím jako nedokončený, ale velmi užitečný. O dalším postupu budou delegáti průběžně informováni a mohou zaslat své připomínky přímo p. Kotovi na e-mail kot@fkhv.cz.

 

Hlasování o zprávě IS FKHV ČR:

pro: 37

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva o IS FKHV ČR byla vzata na vědomí.

8.Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 zástupce Minus Ten, Jiří Zítek

Jiří Zítek prezentoval výsledky hospodaření FKHV za rok 2018, viz Příloha č. 4.

Hlasování o schválení vyúčtování hospodaření za rok 2018:

pro: 30

proti: 5

zdržel se: 2

Zpráva o vyúčtování hospodaření FKHV za rok 2018 byla schválena.

Případný zisk FKHV za rok 2019 bude použita jako rezerva pro příští období.

P. Danda požádal o dodání přehledu hospodaření jednotlivých KTK, které je v zápisu viz. Příloha č. 4.

FKHV zašle oficiální dotaz na Ministerstvo dopravy ohledně zavedení EET.

9.Zpráva o činnosti Technické komise                        Tomáš Strnad

Zpráva se o činnosti TK, viz Příloha č. 5.

pro: 36

proti: 1

zdržel se: 0 

Zpráva o činnosti Technické komise byla vzata na vědomí.

 

Dále p. Strnad informoval o nové záložce neshod na stránkách FKHV, kam TK dává aktuální rozhodnutí.

 

Po bodě TK odešli tři delegáti, dále je přítomno 34 delegátů s hlasovacím právem.

10.Zpráva o činnosti Kulturní komise                            Pavol Vávra

Prezentovaná zpráva o činnosti KK, viz Příloha č. 6.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0 

Zpráva o činnosti kulturní komise byla vzata na vědomí.

11.Zpráva o činnosti Sportovní komise                    Vladimír Šimek

Prezentovaná zpráva o činnosti SK, viz Příloha č. 7.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0 

Zpráva o činnosti sportovní komise byla vzata na vědomí.

12.Zpráva Kontrolní a revizní komise                  František Sladký

Zpráva od kontrolní a revizní komise přednesl František Sladký, viz Příloha č. 8.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva kontrolní a revizní komise byla vzata na vědomí.

 

Hlasování o přijetí Jednacího řádu KRK:

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 1

Jednací řád KRK byl přijat.

 

P. Luděk Erlebach vznesl připomínku, aby se zástupci FKHV, kteří nejsou členy KRK, mohou být účastni jako hosté, nikoliv uvedeni v prezenční listině zápisu jednání KRK jako přítomní před členy KRK.

13.Vystoupení hostů

Prezident FKHV Pavel Fiala informoval o podpisu memoranda o spolupráci s AVCC v AČR a AKHV a informoval přítomné o tom, že budou připraveny aktualizované smlouvy o:

 • spolupráci FKHV s AVCC AČR
 • spolupráci FKHV s AKHV

 

Vystoupili zástupci tripartity, za AVCC v AČR p. Čečil, za AKHV p. Franc, kteří poděkovali za velmi dobrou vzájemnou spolupráci.

 

14.Návrh a schválení usnesení

P. Erlebach přečetl návrh usnesení delegátů FKHV ze dne 20. 6. 2019:

 

Federace klubů historických vozidel České republiky

konané 20. 6. 2019 od 17:00 hod

na Základní škole Praha – Kbely v ulici Albrechtická 732, Praha 9 - Kbely, 197 00

 

I.) Shromáždění delegátů FKHV ČR bere na vědomí:

 1. Zprávu prezidenta FKHV.
 2. Zprávu o informačním systému.
 3. Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018.
 4. Zprávu o činnosti Technické komise.
 5. Zprávu o činnosti Kulturní komise.
 6. Zprávu o činnosti Sportovní komise.
 7. Zprávu o činnosti Kontrolní a revizní komise.
 8. Informaci o stavu BU ke dni 31. 12. 2018.

 

II.) Shromáždění delegátů FKHV ČR schvaluje:

 1. Že je usnášející schopné, přítomno 35 delegátů, následně 37 delegátů, poté 34 delegátů.
 2. Schvaluje návrhovou a volební komisi.
 3. Schvaluje přijetí British Car Clubu ČR, z.s.
 4. Schvaluje Jednací řád KRK.

 

Za návrhovou komisi

předseda Dušan Erlebach

delegát SVCC HK

 

V Praze dne 20. 6. 2019

 

Shromáždění delegátu schvaluje toto usnesení  pro 34, proti 0, zdržel 1 

Usnesení bylo schváleno.

15.Závěr                                                                              Pavel Fiala

Pavel Fiala poděkoval přítomným a ukončil shromáždění delegátů.

 

V Praze dne 20. 6. 2019

Zapsala: Ing. Bára HorákováVíce zde: https://www.fkhv.cz/news/zapis-ze-shromazdeni-delegatu-20-6-2019/